Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις δωρεάν δημοσιεύσεις μας, στα ενημερωτικά μας δελτία και σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το transfer pricing και την εταιρεία μας.

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File): Τι είναι και ποιοι είναι υπόχρεοι

Τι είναι ο Βασικός Φάκελος (Master File);

Ο Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File) αποτελεί υποχρέωση των φορολογούμενων απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων Transfer Pricing. Ο Βασικός Φάκελος παρέχει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της φύσης των παγκόσμιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, των συνολικών πολιτικών Transfer Pricing και της συνολικής κατανομής του εισοδήματος και της οικονομικής δραστηριότητας.

Ποιο είναι το περιεχόμενο του Βασικού Φακέλου;

Η ΠΟΛ. 1097/2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1144/2014, ορίζει τα περιεχόμενα του Βασικού Φακέλου. Ο εν λόγω Φάκελος περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για τον υπόχρεο, τις μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές ΠΟΛ, ο Βασικός Φάκελος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 1. μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος,
 2. μια γενική περιγραφή, σε περίπτωση ομίλου, της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του, που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων, περιγραφή της σχέσης σύνδεσης αυτών, καθώς και τις αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος στην ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου,
 3. μια γενική περιγραφή των συνδεδεμένων προσώπων ή και των μονίμων εγκαταστάσεών τους που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές,
 4. μια γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν τα συνδεδεμένα πρόσωπα (φύση των συναλλαγών, ροή των τιμολογίων και ύψος των συναλλαγών,
 5. μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος,
 6. την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κ.λπ.) και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων,
 7. μια περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του που να επεξηγεί την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές,
 8. κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους,
 9. περιγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους, με πρόσωπα που ο υπόχρεος κατέστη συνδεδεμένος ή διακόπηκε η σχέση σύνδεσης εντός του ιδίου φορολογικού έτους, πριν την σύνδεση ή μετά τη διακοπή προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα, εάν πληρούν τα κριτήρια συγκρισιμότητας, να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά στοιχεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο «Βασικός φάκελος» είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, επομένως συνηθίζεται το περιεχόμενο του Φακέλου να ακολουθεί το περιεχόμενο που προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, το οποίο δεν περιλαμβάνει ουσιώδεις διαφορές με το περιεχόμενο που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ, ο Βασικός Φάκελος περιέχει σχετικές πληροφορίες που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες:

 1. Εταιρική δομή και πληροφορίες για την οργάνωση του Ομίλου:
  • Εταιρική και οργανωτική δομή του Ομίλου,
  • Προσδιορισμός των συνδεδεμένων εταιρειών που πραγματοποιούν ελεγχόμενες συναλλαγές που επηρεάζουν τον φορολογούμενο.
 2. Δραστηριότητες του Ομίλου:
  • Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, περιγραφή των κύριων γεωγραφικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, των πηγών κέρδους και της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών και των αγαθών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των καθαρών εσόδων του Ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης που εξετάζεται,
  • Περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται, των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των κύριων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες οντότητες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση,
  • Περιγραφή της πολιτικής τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών του Ομίλου, η οποία περιλαμβάνει τη μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των τιμών που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο,
  • Σύντομη περιγραφή τυχόν συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή/και συμφωνιών επιμερισμού κόστους που έχουν συναφθεί μεταξύ των οντοτήτων του Ομίλου,
  • Περιγραφή τυχόν αναδιαρθρώσεων και εξαγορών ή αδειοδότησης σχετικού περιουσιακού στοιχείου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία:
  • Περιγραφή της στρατηγικής του Ομίλου όσον αφορά την ανάπτυξη, την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των κύριων εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται δραστηριότητες Ε&Α, με την προσθήκη της διαχείρισης αυτών των δραστηριοτήτων,
  • Λίστα άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το Transfer Pricing, τα οποία υποδεικνύουν την ιδιοκτησία και την πολιτική τιμολόγησης,
  • Ποσά που προέρχονται από τις ενδοομιλικές συναλλαγές στο πλαίσιο της χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων οντοτήτων και της χώρας εγκατάστασής τους,
  • Κατάλογος όλων των συμφωνιών που σχετίζονται με άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του επιμερισμού του κόστους, των κύριων υπηρεσιών Ε&Α ή των συμφωνιών άδειας χρήσης,
  • Γενική περιγραφή κάθε μεταβίβασης άυλου στοιχείου κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, ενσωματώνοντας τις οντότητες, τις χώρες και τα σχετικά ποσά.
 4. Χρηματοδότηση:
  • Γενική περιγραφή της χρηματοδότησης του Ομίλου από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των βασικών χρηματοδοτικών συμφωνιών με μη συνδεδεμένους δανειστές,
  • Ταυτοποίηση οποιωνδήποτε μελών του Ομίλου που παρέχουν/εκτελούν οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές λειτουργίες/δραστηριότητες για τις οντότητες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της χώρας ίδρυσής τους, καθώς και του τόπου αποτελεσματικής διαχείρισής τους,
  • Γενική περιγραφή της πολιτικής τιμολόγησης σε σχέση με τις ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συμφωνίες.
 5. Χρηματοοικονομική και Φορολογική θέση του Ομίλου:
  • Ετήσια οικονομική έκθεση του Ομίλου, με ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
  • Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των υφιστάμενων συμφωνιών προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης του Ομίλου (APAs) και άλλων tax rulings που σχετίζονται με την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των χωρών.

Ποιος είναι υπόχρεος να τον προετοιμάσει;

Ο Βασικός Φάκελος προετοιμάζεται από την Μητρική εταιρεία του Ομίλου και διατίθεται και στις υπόλοιπες οντότητες του Ομίλου. Σε αρκετές δικαιοδοσίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής στις εκάστοτε φορολογικές αρχές. Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του Φακέλου, ωστόσο αυτός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις φορολογικές αρχές μέχρι 30 ημέρες από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος από τις τελευταίες.

σχετικές αναρτήσεις

Προσαρμογή των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων: Η νέα πραγματικότητα

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στην βουλή, το οποίο προτείνει τα κέρδη των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα »
This site is registered on wpml.org as a development site.