Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις δωρεάν δημοσιεύσεις μας, στα ενημερωτικά μας δελτία και σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το transfer pricing και την εταιρεία μας.

Κύπρος: Η νέα εποχή κανόνων Transfer Pricing

Αν μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο δεν έχει εξετάσει τις πολλαπλές πτυχές του transfer pricing – τώρα είναι το κατάλληλο timing για να το κάνει.

Στις 30 Ιουνίου 2022, ψηφίστηκαν και τέθηκαν και επίσημα σε ισχύ οι κανόνες Transfer Pricing για τους φορολογούμενους στην Κύπρο οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ορίζει την έννοια της σχέσης σύνδεσης καθώς και τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων στις περιπτώσεις διενέργειας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικών συναλλαγών).

Έννοια σύνδεσης

Όπως ορίζεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δύο εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες όταν:

  1. το ίδιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος και των δύο εταιρειών,
  2. το ίδιο πρόσωπο και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος και των δύο εταιρειών,
  3. αν μια ομάδα δύο ή περισσότερων προσώπων κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος της καθεμιάς εταιρείας, και οι ομάδες είτε αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα θεωρώντας, σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις, ένα μέλος είτε της μιας είτε της άλλης ομάδας ότι αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο.

Επιπλέον, μια εταιρεία θεωρείται συνδεδεμένη με άλλο πρόσωπο αν το πρόσωπο αυτό κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος της ή το πρόσωπο αυτό και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος της.

Τέλος, οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν μαζί για να εξασφαλίσουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος μιας εταιρείας θεωρούνται σε σχέση με την εν λόγω εταιρεία ότι είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και με οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με τις οδηγίες οποιουδήποτε από αυτά για να εξασφαλίσει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματος της εταιρείας.

Υποχρεώσεις συνδεδεμένων προσώπων

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα είναι υπόχρεες σύνταξης Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, ο οποίος αποτελείται κατά περίπτωση από το

  • Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης; και τον
  • Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Ο Φάκελος καταρτίζεται εντός δώδεκα (12) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Φορολογίας όχι αργότερα από εννέα μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους.

Επιπλέον, υπόχρεοι τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης είναι και οι μόνιμες εγκαταστάσεις για τις συναλλαγές τους με την έδρα (κεντρικό γραφείο) ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα της έδρας εκτός Κύπρου, καθώς και οι εταιρείες κάτοικοι στην Κύπρο αναφορικά με τις συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν εκτός της Κύπρου.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους, ενώ τίθεται στη διάθεση του Τμήματος Φορολογίας εντός εξήντα (60) ημερών κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Οι φορολογούμενοι που διενεργούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον οι ενδοομιλικές συναλλαγές αθροιστικώς ανά κατηγορία ανέρχονται ή θα έπρεπε να ανέρχονται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, μέχρι επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€750.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Επιπλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης οι φορολογούμενοι που δεν ανήκουν σε πολυεθνικό όμιλο επιχειρήσεων με ενοποιημένα έσοδα άνω των 750εκ. Ευρώ, ή ανήκουν ωστόσο δεν αποτελούν την Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα του Ομίλου στο πλαίσιο υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο οι ελεγκτικές εταιρείες διενεργούν έλεγχο διασφάλισης ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι κανόνες transfer pricing στην Κύπρο προσομοιάζουν με εκείνους της Ελλάδας, με 2 βασικές διαφορές:

  1. Μικρότερο ποσοστό ανεξαρτησίας 25%, έναντι 33% που ισχύει στην Ελλάδα, και
  2. Όρια τεκμηρίωσης πολύ υψηλότερα, ήτοι άθροισμα συναλλαγών ύψους €750χιλ. όταν τα αντίστοιχα όρια για την Ελλάδα είναι €100χιλ. (όταν συνολικός τζίρος μικρότερος από €5εκ.) και €200χιλ. (όταν συνολικός τζίρος μεγαλύτερος από €5εκ.).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η από 30/06/2017 εγκύκλιος με τίτλο «Φορολογική μεταχείριση ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης τύπου back-to-back» δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς από 01/01/2022 έχει καταργηθεί.

Η TPS βοηθά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο να σχεδιάσουν τις ελεγχόμενες συναλλαγές τους, να εντοπίζουν θέματα transfer pricing και σχετικούς φορολογικούς κινδύνους, καθώς και να αναπτύσσουν αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

σχετικές αναρτήσεις

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File): Τι είναι και ποιοι είναι υπόχρεοι

Τι είναι ο Βασικός Φάκελος (Master File); Ο Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File) αποτελεί υποχρέωση των φορολογούμενων απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα »

Προσαρμογή των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων: Η νέα πραγματικότητα

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στην βουλή, το οποίο προτείνει τα κέρδη των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα »
This site is registered on wpml.org as a development site.