Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις δωρεάν δημοσιεύσεις μας, στα ενημερωτικά μας δελτία και σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το transfer pricing και την εταιρεία μας.

Τι είναι η Έκθεση ανά Χώρα – ΕαΧ(Country by Country report – CbCr);

Η Έκθεση ανά Χώρα (ΕαΧ) ή αλλιώς Country by Country report (CbCr) είναι μια φορολογική υποχρέωση για την παροχή πληροφοριών σε ετήσια βάση που επηρεάζουν Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ).

Μέσω του CbCr, οι Όμιλοι ΠΕ υποχρεούνται να αναφέρουν πληροφορίες για τις οικονομικές τους δραστηριότητες, το εισόδημα, τα κέρδη προ φόρων, καθώς και άλλων παραμέτρων, οι οποίες κατανέμονται ανά χώρα σε καθεμία από τις περιοχές στις οποίες έχουν παρουσία.

Αυτή η υποχρέωση παροχής πληροφοριών απορρέει από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης σχετικά με τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (Σχέδιο Δράσης BEPS), που προωθήθηκε το 2013 από τους ηγέτες των G20 και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του CbCr καθώς και οι διεθνείς μηχανισμοί ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των διαφόρων χωρών καθορίστηκαν στην Δράση 13 του Σχεδίου δράσης BEPS του 2015.

Γιατί είναι απαραίτητες οι Eκθέσεις ανά Χώρα ή CbCr;

To CbCr αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τις φορολογικές διοικήσεις για τη λήψη ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τη φορολογία μεγάλων Ομίλων ΠΕ, τη μέτρηση των δημοσιονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της φοροαποφυγής, τον εντοπισμό καταστάσεων κινδύνου φοροαποφυγής των τιμών τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών και προγραμματίζουν τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε θέματα διεθνούς φορολογίας.

Περισσότερες από 100 χώρες έχουν εφαρμόσει στους εσωτερικούς κανονισμούς τους την υποχρέωση του CbC report και περισσότερες από 3.000 διμερείς σχέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανά χώρα έχουν δημιουργηθεί μεταξύ φορολογικών διοικήσεων.

Ποια οντότητα υποχρεούται να υποβάλλει το CbCr;

Όσοι Όμιλοι ΠΕ έχουν ενοποιημένο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 750 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν υποχρέωση υποβολής του CbCr.

Γενικά, η υποχρέωση προετοιμασίας και υποβολής του CbC αντιστοιχεί στη Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία οφείλει να τα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση της χώρας κατοικίας της.

Οι φορολογικές αρχές των υπόλοιπων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του CbCr του ομίλου μέσω των διαδικασιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών που προβλέπονται στις διεθνείς συνθήκες (Διμερείς συμφωνίες και Συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών).

Ωστόσο, μια θυγατρική ενός Ομίλου ΠΕ ενδέχεται να πρέπει εκείνη να υποβάλει το CbC απευθείας στη φορολογική διοίκηση της χώρας κατοικίας της, λειτουργώντας ως  Παρένθετη Μητρική Οντότητα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Έχει οριστεί από τη μητρική οντότητα του Ομίλου ΠΕ για την παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών.
  2. Δεν υπάρχει υποχρέωση προετοιμασίας και υποβολής του CbCr στην φορολογική κατοικία της μητρικής ή της αναφέρουσας οντότητας.
  3. Δεν υπάρχει συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, με τη χώρα κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας ή της οντότητας που έχει την υποχρέωση υποβολής του CbCr.

Με το Νόμο 4490/2017 κυρώθηκε η προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, ενώ , η υποχρέωση υποβολής του CbC τέθηκε σε εφαρμογή με τον Ν. 4484/2017.

Πότε πρέπει να υποβάλλονται τα CbC reports;

Το CbCr θα πρέπει να υποβληθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους της μητρικής οντότητας.

Πού πρέπει να υποβάλλονται τα CbC reports;

Στην Ελλάδα, το CbCr υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή με την χρήση των κωδικών Taxisnet.

Πώς επηρεάζει το CbCr τις θυγατρικές εταιρείες ενός υπόχρεου Ομίλου ΠΕ;

Εκτός από την υποχρέωση της Τελικής Μητρικής Οντότητας ή της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, οι υπόλοιπες οντότητες του Ομίλου ΠΕ (Συνιστώσες Οντότητες) είναι υπόχρεες να γνωστοποιούν τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές τους ότι αποτελούν μέρος του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, προσδιορίζοντας την οντότητα που υποβάλλει το CbCr και τη χώρα στην οποία υποβάλλεται.

Στην Ελλάδα η γνωστοποίηση του CbCr γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή με την χρήση των κωδικών Taxisnet, έως την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους.

σχετικές αναρτήσεις

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File): Τι είναι και ποιοι είναι υπόχρεοι

Τι είναι ο Βασικός Φάκελος (Master File); Ο Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης (Master File) αποτελεί υποχρέωση των φορολογούμενων απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα »

Προσαρμογή των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων: Η νέα πραγματικότητα

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στην βουλή, το οποίο προτείνει τα κέρδη των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα »
This site is registered on wpml.org as a development site.