Υπηρεσίες

Ασχολούμαστε με όλες τις ανάγκες των εταιρειών, δικηγορικών γραφείων και φορολογικών συμβούλων σε ότι αφορά το transfer pricing στο πλαίσιο των διασυνοριακών αλλά και εγχώριων συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών.

Τεκμηρίωση τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών

Προετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και τους Κανόνες Φορολογίας Εισοδήματος:

  1. Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης («Master File»)
  2. Τοπικοί Φάκελοι Τεκμηρίωσης («Local File»)
  3. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών

Σχεδιασμός πολιτικής τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών

Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών ευθυγραμμισμένες με μία ανάλυση της αλυσίδας αξίας για εγχώριους και πολυεθνικούς ομίλους.

Καθορισμός πολιτικών που συμμορφώνονται με την αρχή των ίσων αποστάσεων μέσω της σωστής εφαρμογής των μεθοδολογιών που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, επιτρέποντας τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις transfer pricing σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Βοήθεια στην εφαρμογή των νέων πολιτικών τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών με την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου όπου απαιτείται.

Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (APA)

Σχεδιασμός, υποβολή και διαπραγμάτευση μονομερών, διμερών ή πολυμερών APA ενώπιον των εμπλεκόμενων φορολογικών αρχών, οι οποίες επιτρέπουν τη βεβαιότητα σχετικά με τις αποδεκτές πολιτικές τιμολόγησης διεθνών ενδοομιλικών συναλλαγών, αποφεύγοντας έτσι φορολογικούς κινδύνους και πιθανές διασυνοριακές διαφορές στο πλαίσιο του Transfer Pricing.

Βοήθεια σε φορολογικές διαδικασίες

Σε συντονισμό με τους φορολογικούς σας συμβούλους, παρέχουμε υπεράσπιση θέσεων και πολιτικών transfer pricing κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων, φορολογικές διαδικασίες προσφυγής (οικονομικές-διοικητικές απαιτήσεις και επίδικες-διοικητικές προσφυγές) ή Διαδικασίες Αμοιβαίου Διακανονισμού (MAP’s).

Σύνταξη εκθέσεων εμπειρογνώμονα σχετικά με την αποτίμηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξειδικευόμαστε στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και την υπεράσπιση των πολιτικών transfer pricing, καθώς και των εγχώριων και διεθνών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για απορίες ή προβλήματα.

Άλλες υπηρεσίες

Ανάλυση κινδύνου & due diligence

Επανεξέταση της συμμόρφωσης των πολιτικών και πρακτικών transfer pricing με τους φορολογικούς κανόνες σε σχέση με τις μεθόδους αποτίμησης, τις εταιρικές λειτουργίες, την υποχρεωτική τεκμηρίωση και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Έγκαιρος εντοπισμός πιθανών φορολογικών κινδύνων και προετοιμασία συστάσεων, βελτιώσεων και διορθωτικών σχεδίων.

Ανάλυση επιπτώσεων των μέτρων που εισήχθησαν ως αποτέλεσμα των BEPS του ΟΟΣΑ/G20 στις πολιτικές transfer pricing.

Συγκριτικές μελέτες και ανάλυση συγκρισιμότητας

Προετοιμασία συγκριτικών μελετών και αναλύσεων συγκρισιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη συμπερίληψη αυτών στους υποχρεωτικούς φακέλους τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών ή σε ειδικές εκθέσεις.

Προσδιορισμός του σύμφωνου με την αρχή των ίσων αποστάσεων εύρους στο πλαίσιο εμπορικών, βιομηχανικών, παροχής υπηρεσιών, χρηματοοικονομικών και άυλων συναλλαγών, με την εφαρμογή εξελιγμένων οικονομικών αναλύσεων και χρήση των πληρέστερων βάσεων δεδομένων της αγοράς.

Έκθεση ανά Χώρα

Βοήθεια στο πλαίσιο προετοιμασίας και υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα και κριτηρίων για τον καθορισμό των ποσοτικών μεγεθών που πρέπει να υποβληθούν.

Ανάλυση κινδύνου σε σχέση με τις πολιτικές transfer pricing του Ομίλου και τις πληροφορίες που υποβάλλονται στις αρχές.

Φορολογικές αποτιμήσεις

Προσδιορισμός της αγοραίας αξίας (market value) για φορολογικούς σκοπούς των περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες.

In-house εκπαίδευση

Ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα κατάρτισης (training) για το προσωπικό της εταιρείας ή του γραφείου σας σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων transfer pricing, των πολιτικών τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών που ορίζονται στον όμιλο, την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών για την τεκμηρίωση και την υποστήριξη των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

This site is registered on wpml.org as a development site.